Elements of Speaking

Elements of Speaking

 

ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบจดจำรูปแบบของประโยคการพูดที่ฟังดู แล้วเพราะและให้ความหมายที่ชัดเจนกว่า บางประโยคๆ ที่แต่งขึ้นมาเอง

 

It is clearly that…              –           มันเห็นได้ชัดว่า

It is apparent that…           –           มันเห็นได้ชัดว่า

It can be summarized that…       –           มันสามารถสรุปได้ว่า

What I mean is that…                –           ชั้นหมายความว่า

That’s all                                   –           ก็เท่านี้

That’s not quite right                  –           ก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียว

Well, I didn’t exactly…               –            ก็ ชั้นไม่ได้ หมายความถึงว่า

Can you remind me of N/Ving?   –            คุณช่วยเตื่อนฉันในเรื่องของ….

I’d like to start/stop/keep on Ving           

I’ve changed my mind               –           ฉันเปลี่ยนใจ

I think I will have a good chance of      

I don’t think I have much chance of

Meeting is over                                   –           meeting จบลงแล้ว

Make eye contact                                –           สบตา

And so forth. And so on.                      –            และอื่นๆ

Be efficient and effective                      

Accomplish your goal                      –           ทำจุดมุ่งหมายให้ประสบความสำเร็จ

Combat obstacles in life                   –           ต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต

Prevention is better than cure           –           ป้องกันไว้ก่อน

In accordance with the governments’ policy    –         ตามที่นโยบายของรัฐบาล

Set up their own business in the future

To take part in this job                                 –         มีส่วนร่วมในงานนี้

Life expectancy                                            –         อายุขัย

Tremendous amount of competition               –         การแข่งขันทีมีมาก

Huge expectation of the parents                    –        ความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่

It’s alright to fall down, but you bounce up immediately  – ล้มแล้วต้องลุก

Be so proud of myself       –     I am so proud of you   ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวคุณ

 

 

นี้เป็นแค่ตัวอย่าง ให้เป็น IDEA ในการลักจำส่วนของประโยคที่ไพเราะกว่าการแต่งขึ้นมาเอง

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: